Connect with us

Uncategorized

ม้า อรนภา เปิดตัวลูก

Advertisement

เรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่รู้จักกันดี สำหรับ “ม้า อรนภา กฤษฎี” เธอเ ริ่ ม เ ข้ าสู่ ว ง ก าร บั น เทิง จากการเป็น
แบบแฟ ชั่ น ใ น นิ ตย ส า ร ลล  นา และรับงานเดินแบบ เคยถ่ายภา พ ใ น นิตยสารหนุ่มสาว ซึ่ง “ม้า อรนภา”
ถือเป็นสาวประเภทสองคนแรกๆ ที่โด่งดั งใ น ภ า พ ลัก ษ ณ์ ผู้ห ญิ ง จ  ริง ๆ ในสังคมไทย

Advertisement
Advertisement

เเละล่าสุด “ม้า อรนภา” นั้นก็ได้เปิดตัวลูก “น้องสายธาร-น้องภาคิน” เ ด็ ก อุ ปถัมภ์ ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อน!
โด ย เ ธ อ นั้ นไ ด้ โ พ ส ต์ระบุข้อความว่า “วันนี้ ม า พ บลูก ‘วันแม่พบลูก‘ในโครงการ YWCA วันนี้ดีใจกับลูกที่ให้การ
ศึกษามาตลอด ลูกสายธาร อุปถั  มภ์ ม าตั้งแต่ป.1 ตอนนี้เรียน ป ริ ญ าต รี  ปี1 ที่ราชภัฏ บางเขน คณะบัญชี
กับลูกชาย ภาคิน เรียนอยู่ ม.3 ร.ร.วัดสุทธิ ตั้งใจจะให้เรียนสูงๆ ก็ได้หมา ย ค วา มตั้งใจ จะได้ช่วยเหลือ
ตัวเองได้ในอนาคต และบอกกับลูกอุปถัมภ์ว่า ‘ข อ ใ ห้เ ป็ น ค น ดี ข อง สั ง ค ม ’  วันนี้อิ่มใจจริงๆ”

ซึ่งน้อยคนจะรู้ว่า “ม้า อรนภา” นั้นได้เข้าโครงการแม่อุปถัมภ์ ของ YWCA กรุงเทพฯ โดยได้อุปถัมภ์เด็ก
ไว้ส อ ง ค น ครั้งหนึ่งเธอเคยอัพภาพขึ้นอินส ต าแ ก ร ม ตั้ ง แ ต่ที่  “น้องสายธาร-น้องภาคิน” ยัง เ ด็ ก แ ละเขียน
ข้อความใต้ภาพว่า “วันลูกพบแม่ โครงการของ YWCA อี ชั้ น ก็ มี ลูก เ ห มื อ น กั น นะ ค ะ ด.ช.ธีรพงษ์ และ
ด.ญ.สายธาร อยู่ป.4 ทั้งคู่ อุปถัมภ์กันตั้งแต่เล็ก หลายรุ่นแล้วด้วย โต ไ ป ก็ ไป ทำ ม าห า กิ น เป็นการ
ช่ ว ย เ ห ลือ พื้น ฐ า น ข อ ง สั ง ค ม  จะเลี้ยงไปเรื่อยๆ จนตัวตาย”

Advertisement
Advertisement
dWZ8O4f.webp
dWZ8U39.jpeg
dWZ85ab.webp
dWZ8bxa.jpeg
dWZ8jnq.webp
dWZ8qOJ.jpeg

Advertisement

Advertisement

Advertisement