Connect with us

ข่าวต่างประเทศ

องค์กรแรงงานเมียนมาออกมาเรียกร้องให้ไทยรับแรงงานพม่าเข้าประเทศเพิ่มอีก 60,000 คน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชา...

More Posts